STK Nedir?

Son dönemde dünyada Avrupa Birliği gibi siyasi ve ticari organizasyonların hem kendi içinde hemde katılmayı bekleyen ülkeler nezdinde tartışılması, ülkemizde ise Başkanlık – Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma götürülmesi iktidarlar karşısında halkların talep ve çıkarlarını gündeme getirdi.

Halkın kendi taleplerini iktidarlara güçlü bir şekilde iletebilmesinin en demokratik yolu ise seçimler ve güçlü sivil toplum kuruluşlarıdır.

Bu düşünce ekseninde 8 yıldır STK çalışmaları içinde yer alan biri olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının güçüne ve birey ile devlet arasındaki dengeyi sağladığına hep inandım. Özellikle son dönemde STK’ların üstlendikleri görev ve sorumluluklar sadece birey, devlet ilişkisini değil, devlete karşı oluşturulan illegal girişimler karşında da STK’ların önemini bir kez daha vurguladı.

Güçlü STK’ların, bireyi, aileyi, toplumu ve devleti güçlü kılacağını bizlere gösterdi. Biz STK’lara düşen görev ise bireylerin, toplumun STK bilincinin oluşturulması noktasında daha çok çalışmak.

Bu kapsamda; okuduğum, araştırdığım ve yakın zamanda bir eğitim programı çerçevesinde sunmayı planladığım Sivil Toplum Bilinci, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik konularında yazılar yazacağım. İlk konumuz Sivil Toplum Kuruluşları…

STK Nedir?

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ya da Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan; aile, kadın, çocuk, dini gruplar, spor ve müzik kulüpleri, yardım dernekleri gibi birey ve devlet arasında yer alan ve gönüllü olarak kurulan bütün örgütler sivil toplumu oluşturur.

Sivil toplum düşüncesi medeniyetin bir ürünüdür. Sivil Toplum Kuruluşları politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Dünyada STK

Bizde Sivil Toplum Kuruluşları (STK), batıda “Non Gouvernemental Organizations’ın” (NGO),  ABD’de “Public Volontary Organizations” (PVO) olarak isimlendiriliyor. Bütün dünyada isimleri ve tanımları ne olursa olsun içerik ve misyon hemen hemen hepsinde aynı.

STK ve Alexis De Tocqueville

Sivil toplum, antik çağdan günümüze dek var olmuş bir kavramdır. Fakat anlam bakımından oldukça fazla değişikliğe uğramıştır. Sivil toplumu günümüzdeki anlamına yakınlaştıran Alexis De Tocqueville, 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir düşünürdür.

Aristokrasiden demokrasiye geçiş sürecinin yaşandığı bir devirde Tocqueville’e göre demokrasinin doğru şekilde işleyebilmesi için örgüt kurma hakkının vazgeçilmez olması gerekmektedir ve demokrasinin aksayan yanlarını düzeltecek olan mekanizma sivil toplumdur.

“İnsan toplumlarını yöneten kanunların arasında bütün diğerlerinden daha kesin ve açık görünen bir kanun vardır. Eğer insanlar medenî hâlde kalacaklarsa ya da bu duruma ulaşacaklarsa, birlikte yaşama sanatı da koşullardaki eşitliğin artışı ile aynı oranda büyümeli ve gelişmelidir.” – Alexis de Tocqueville

Tocqueville’in birlikte yaşama sanatı olarak adlandırdığı şey, hedeflerine ulaşmak amacıyla tanımadıkları kişiler ile işbirliği yapan insanların modern uygulamalarının bir sonucudur.

“Sivil Toplum” kavramını Nigel Ashford’un liberal düşünceyi ve Alexis de Tocqueville ‘yi referans alarak kaleme aldığı Özgür Toplumun İlkeleri kitabını analiz ederken daha detaylı ele alacağız.

2 Replies to “STK Nedir?

  1. google 10.000 dolarlık bağışlar da yardılaşma istiyorum sizde bir katgım olsun
    bana donerseniz tel 532 622 62 60 saygılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir